Säännöt on hyväksytty seuran syyskokouksessa 14.11.2017 ja rekisteröity PRH:ssa 30.12.2017.

HELSINGIN SUUNNISTAJAT ry. säännöt

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Helsingin Suunnistajat ry. jäljempänä seura, ja kotipaikka Helsinki.

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Seura on perustettu marraskuun 14. päivänä 1943. Seuran tarkoitus on toimia kilpa- ja harrastesuunnistuksen herättämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen ja yleisölle harrastus-, koulutus- ja valmennustilaisuuksia sekä kilpailuja suunnistuksen eri lajeissa. Seura osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen suunnistustoimintaan. Seura voi myös välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta karttoja, julkaisuja ja suunnistustoiminnassa tarvittavaa muuta materiaalia.

Seura on Suomen Suunnistusliitto ry:n jäsen.

Toimintansa rahoittamiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia, ja omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita.

3 JÄSENET JA JÄSENMAKSU

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen seuran hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö, joka sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, noudattamaan seuran sääntöjä, suunnistuksen lajisääntöjä, Suomen urheilun eettisen komitean (SUEK, ADT) antidoping sääntöjä ja Suomen Suunnistusliiton päätöksiä ja ohjeita.

Seuran jäsenluetteloon merkitään nimi, syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä voidaan merkitä Suomen Suunnistusliiton kilpailulisenssin numero ja lajikohtaisten kilpailukorttien numerot, mikäli jäsenellä sellaiset on. Jäsenen erotessa seurasta on eroamispäivä merkittävä jäsenluetteloon.

Seuran hallitus hyväksyy kannatusjäseniksi yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran toimintaa vuotuisella tai kertakaikkisella jäsenmaksulla. Seuran kokous kutsuu kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erittäin ansioituneesti toimineet seuran ja suunnistuksen hyväksi. Kunniajäseneltä ei kerätä jäsenmaksua.

Seuran hallituksella on oikeus antaa erityisen ansioituneille jäsenille seuran ansiomerkkejä.

Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenilleen tarjoamista eduista, on jäsenen suoritettava jäsenmaksunsa määräaikaisesti. Jäsenmaksunsa laimin lyöneellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksessa.

Seuran syyskokous määrää vuosittaisten jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä eräpäivänä ja uusien jäsenten liittymistä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

3a YLIMÄÄRÄINEN JÄSENMAKSU

Seuralla on oikeus kerätä ylimääräinen jäsenmaksu. Tästä on päätettävä seuran kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Ylimääräinen jäsenmaksu voidaan kerätä, jos päätöstä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

4 EROAMINEN, EROTTAMINEN JA RANGAISTUKSET

Jäsen voi erota seurasta tekemällä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa. Eroavan jäsenen on maksettava eroamisvuoden jäsenmaksu.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta.

Hallitus päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvoitteita tai toimii vastoin seuran tarkoitusta tai hyvän urheiluhengen vastaisesti. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan Suomen Suunnistusliiton sääntöjä ja määräyksiä. Rangaistukset voivat olla varoitus, toimitsijakielto enintään 24 kuukaudeksi, kilpailukielto enintään 24 kuukaudeksi ja erottaminen. Ennen rangaistuksen antamista on järjestettävä tilaisuus jäsenen kuulemiseen.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle postitse tai muulla todistettavalla tavalla. Päätöksestä saa valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan, kuin siitä on erikseen määrätty.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja

5 SEURAN KOKOUKSET

Seuran kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous marras-joulukuun aikana hallituksen kutsusta ja sen määräämässä paikassa.

Kevätkokouksessa esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan, eri jaostojen puheenjohtajat, seuran toiminnantarkastajat ja heille varamiehet, vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja sen yhteydessä jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet.

Kummassakin kokouksessa voidaan lisäksi käsitellä hallituksen esittämät ja jäsenten vireille panemat asiat.

Asia, jonka jäsen haluaa käsiteltäväksi seuran kokouksissa, on pantava vireille esittämällä se kirjallisesti hallitukselle 21 päivää ennen kokousta.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain säännösten mukaisesti.

6 KOKOUSKUTSU

Kutsu seuran kokoukseen julkaistaan seuran verkkosivulla vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää ennen kokousta tai seuran lehdessä vähintään 7 päivää ja enintään 60 päivä ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

7 HALLITUS

Seuran hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Jäsenistä eroaa vuosittain neljä (4) vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään viisi (5) päivää aikaisemmin.

Hallituksen tulee lakimääräisten tehtävien lisäksi mm.

  • määritellä toiminnan alueet, nimetä niiden tehtäviä hoitamaan jaostot, valiokunnat tai työryhmät ja asettaa niille tavoitteet,
  • ottaa ja erottaa toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteisiinsa liittyvät asiat,
  • päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta ja sen myymisestä,
  • päättää seuran liittymisestä muihin järjestöihin.

8 PÄÄTÖKSET

Jos seuran tai hallituksen kokouksessa joudutaan äänestämään, voittaa se esitys, joka saa yli puolet äänistä. Äänten jakautuessa tasan voittaa se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut, mutta vaaleissa ratkaisee arpa.

Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa on muuttamista tai purkamista kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

9 TILI- JA TOIMINTAVUOSI, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUS

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on laadittava viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja luovutettava toiminnantarkastajille kahden viikon kuluessa sen jälkeen.

Seuralle valitaan vuosittain kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden toiminta.

10 NIMENKIRJOITUS

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä hallituksen nimeämän toimihenkilön kanssa.

11 PURKAUTUMINEN

Jos seuran kokous on päättänyt purkaa seuran tai seura lakkautetaan, seuran omaisuus on määrättävä käytettäväksi suunnistuksen edistämiseen niin kuin se seuran kokous määrää, joka viimeksi päättää seuran purkamisesta.